english greek

Πολιτική προστασίας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος rizesbox.com παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον εκάστοτε επισκέπτη, εφεξής χρήστη, εφόσον ο τελευταίος προβεί στην αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί αναφέρονται στην συνέχεια. Παρακαλείστε να διαβάστε προσεκτικά τους όρους. Με την χρήση, την περιήγηση και την πρόσβαση στο rizesbox.com αυτόματα αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους αναφερθέντες όρους και συμμορφώνεστε με το ισχύον νομικό πλαίσιο.Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τους όρους και να προβαίνει στην χρήση ή περιήγηση αυτού μόνο εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού, καθώς αυτό λογίζεται ως συγκατάθεση αποδοχής των περιλαμβανόμενων, αρχικών ή τροποποιημένων όρων.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

  • να συμμορφώνεται με το σύνολο των διατάξεων που διέπει τις τηλεπικοινωνίες
  • να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου
  • τα παρεχόμενα από το χρήστη στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ψευδή ή αναληθή στοιχεία δεν γίνονται δεκτά, καθώς η παροχή ψευδών στοιχείων λογίζεται ως απάτη και διώκεται ποινικά
  • η διασφάλιση των του απορρήτου του λογαριασμού αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του εκάστοτε χρήστη
  • ανήλικοι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον παρόν ιστότοπο με την εποπτεία ή την συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Ο τελευταίος οφείλει να διαβάσει τους ορούς και να δώσει την συγκατάθεση του μόνο εφόσον συμφωνεί με αυτούς.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ιστότοπος rizesbox.com, δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα rizesbox.com, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την rizesbox.com, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Ο προαναφερθείς ιστότοπος, δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (shop.rizesbox.com,).
Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος rizesbox.com, συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος rizesbox.com, Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια  Αθηνών.
Στην περίπτωση που αποστέλλετε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομίο (e-mails), ή επικοινωνείτε με το rizesbox.com με ηλεκτρονικό τρόπο παρέχεται το δικαίωμα στο rizesbox.com, κατ΄ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Η επικοινωνία αυτή θα γίνεται μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (rizesbox.com).
Οι παρεχόμενες στον συγκεκριμένο ιστότοπο πληροφορίες δεν αποτελούν ιατρικές ή διατροφικές συμβουλές.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στον ιστότοπο του rizesbox.com(κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ηχητικό υλικό, ψηφιακά αρχεία, και λογισμικό) , αποτελεί αντικείμενο πνευματική ιδιοκτησίας και απαγορεύεται οιαδήποτε αναπαραγωγή, μετάδοση,ή αλλοιώση του συνόλου ή μέρους αυτού και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το χρήστη στο rizesbox.com, αφορούν τη διασφάλιση της πραγματοποίησης μιας συναλλαγής ή την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων και εξασφαλίζουν την νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις όσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ.97/66/ΕΚ).
Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις κλπ) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο ιστότοπος rizesbox.com, καταβάλλει την μέγιστη προσπάθεια για να αποδώσει με ακρίβεια στις φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα rizesbox.com. Εντούτοις, τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι πάντα από τον ίδιο παραγωγό διότι παράγονται σε μικρές ποσότητες και δεν αποτελούν βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Ως εκ τούτου η εναλλαγή της προέλευσης των προϊόντων θα γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εμείς εγγυόμαστε όμως ότι θα είναι από τοπικούς παραγωγούς, διατηρώντας πάντα τα υψηλά ποιοτικά και γευστικά τους χαρακτηριστικά. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον όρο και για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνήσετε μαζί μας.


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρόλα αυτά, η χρέωση για τις παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα γίνεται με τις τιμές της ημέρας που έγινε η παραγγελία. Τιμολόγια μπορούν να εκδοθούν σε νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες στο ειδικό κελί στη φόρμα παραγγελίας. Μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο κατόπιν υποδείξεως του πελάτη.